Regulament Concurs 1 Iunie – Ziua Copilului

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE ON-LINE PLIMBARETUL ”1 Iunie – Ziua Copilului”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul campaniei publicitare “1 Iunie – Ziua Copilului” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este pagina de Facebook Plimbaretul (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), reprezentata prin Belu Stefan Catalin in calitate de administrator, denumita in continuarea “Organizatorul”

1.2. Implementarea Campaniei nu se realizeaza in colaborare cu nici o agentie de marketing

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul Organizatorului indicat la pct. 1.1, precum si pe pagina de Facebook Plimbaretul https://www.facebook.com/Plimbaretul.ro/ (denumita in continuare “Pagina de Facebook Plimbaretul).

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei in toate aspectele sale (inclusiv perioade sau date aplicabile). Toate modificarile si/sau completarile vor fi facute publice pe pagina de Facebook Plimbaretul cu cel putin 2 (doua) de ore inaintea intrarii acestora in vigoare, precum si la sediul Organizatorului. Orice modificare se va efectua prin act aditional la prezentul Regulament.

1.5. Prezenta Campanie nu este sponsorizata, sprijinita sau administrata de catre Facebook Inc. (denumita in continuare “Facebook”), sau prin asociere cu Facebook.

1.6. Regulamentul trebuie respectat in totalitate pana la finalizarea Campaniei si a procedurilor aferente acesteia (de exemplu, validare, atribuire premii, anuntare publica a Participantilor castigatori).

1.7. Organizatorul poate verifica oricand masura in care o persoana respecta prezentul Regulament.

1.8. In cazul in care Organizatorul constata sau ii sunt aduse la cunostinta (a) incalcari sau nerespectari ale Regulamentului sau nerespectari ale conditiilor impuse pentru participarea in Campanie, sau (b) indicii de practici suspecte, ilicite, frauda, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip la adresa, imaginea sau reputatia Campaniei, Organizatorului, Agentiei sau a celorlalte parti implicate, Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea drepturilor, beneficiilor sau premiilor dupa caz, si/sau descalificarea Participantilor implicati, chiar castigatori. In toate cazurile in care exercita aceasta prerogativa, Organizatorul nu datoreaza nicio despagubire de orice natura sau plata persoanei descalificate.

1.9. In toate cazurile, Organizatorul poate cere urmarirea in instanta a persoanelor implicate, pe baza dovezilor existente.

1.10. Orice reclamatie in legatura cu desfasurarea Campaniei in raport de Regulamentul va fi adresata in scris Organizatorului in termen de cel mult doua (2) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat, la coordonatele de contact indicate in Sectiunea 14 (Detalii de contact) din prezentul Regulament. Organizatorul nu poate fi tras la raspundere si nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu persoanele ce depun reclamatii ulterior acestui termen sau ulterior incetarii Campaniei.

1.11. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, astfel cum a fost ulterior modificata si completata.

SECTIUNEA 2. TERMINOLOGIE

2.1. In prezentul Regulament, in afara notiunilor definite in cuprinsul articolelor, termenii si expresiile de mai jos vor avea urmatoarea semnificatie:

  1. a) „Forta majora” – reprezinta orice eveniment ori alta cauza exterioara, independenta de vointa Participantilor sau a Organizatorului, neimputabila acestora si care nu poate fi, in mod absolut, prevazuta, controlata ori depasita de catre acestia, si care conduce la neindeplinirea, indeplinirea necorespunzatoare ori la intarzierea executarii prevederilor prezentului Regulament. Constituie caz de forta majora, cu titlu exemplificativ, iar nu limitativ, oricare dintre urmatoarele circumstante: razboi, anarhie, acte de terorism, razboi civil, cutremure, incendii, explozii, furtuni, inundatii, perturbari ale traficului aerian sau de alta natura, restrictii de calatorie in tara sau in strainatate si alte fenomene meteorologice adverse, confiscari sau orice alte actiuni ale institutiilor publice.
  2. b) „Participanti” – toate persoanele fizice cu domiciliul in Romania, cu varsta de minimum 18 (optsprezece) ani impliniti la data inceperii Campaniei sau care au intre 14 (paisprezece) si 18 (optsprezece) ani si au acordul parintilor sau al tutorilor legali, acordat in mod explicit, pentru participarea la Campanie si care indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament.
  3. c) „Campania” – reprezinta aceasta campanie publicitara care se va desfasura in conformitate cu prezentul Regulament.
  4. d) „Regulament” – reprezinta prezentul document organizatoric al Campaniei, inclusiv anexele si actele aditionale ulterioare care vor face parte integranta din acesta.
  5. e) „ Organizatorul” – este organizatorul Campaniei, identificat conform sectiunii 1.1. de mai sus.
  6. f) „Facebook”– Retea de socializare ce poate fi accesata pe website-ul www.facebook.com.
  7. g) “Fan” – persoana fizica ce a apasat butonul “Like” de pe pagina de Facebook Plimbaretul.
  8. h) “Validare” – proces prin care un Participant este declarat Castigator al Campaniei in conditiile in care consimte si pune la dispozitia Organizatorului documentele si informatiile solicitate, conform prezentului Regulament.
  9. i) “Post promotional” – postare pe pagina de Facebook Plimbaretul prin care li se cere Participantilor sa intreprinda o anumita actiune (like, comment, share) in baza careia vor intra in tragerea la sorti din cadrul prezentei Campanii.

SECTIUNEA 3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania consta intr-un post promotional postat pe timeline-ul paginii de Facebook Plimbaretul, in perioada 09 mai 2021, ora 15:00:00 – 01 Iunie 2021, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei).

3.2. Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei. 3.3. Campania se desfasoara pe pagina de Facebook Plimbaretul.

3.4. Dupa data incetarii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII SI CONDITIILE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

4.1. Participarea la Campanie este permisa oricarei persoane fizice care indeplineste simultan urmatoarele conditii de la data inceperii Campaniei pana la data incetarii Campaniei: (a) este consumator in sensul legii romane, in sensul in care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale, iar nu profesionist (cum ar fi comerciant, intreprinzator, operator economic, agent economic sau orice alt tip de entitate autorizata sa desfasoare activitati economice sau profesionale); (b) are domiciliul sau resedinta in Romania; (c) nu este: (i) angajat al Organizatorului si/sau al altor companii implicate in organizarea Campaniei, inclusiv societati care desfasoara servicii de distributie pentru Organizator, sau (ii) ruda in linie directa si/sau colaterala (pana la gradul al II-lea inclusiv), sot/sotie sau afin al unui angajat mentionat la (i) mai sus; (d) in sensul legii romane este: (i) major, cu capacitate deplina de exercitiu sau (ii) minor cu varsta de minim 14 (paisprezece) ani la Data Inceperii Campaniei care a obtinut consimtamantul parintilor sai, al tutorelui legal ori curatorului, dupa caz, pentru a participa la Campanie in conditiile prezentului Regulament. (e) a luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament, este intru totul de acord in mod expres si integral cu acestea si intelege sa-i respecte termenii si conditiile; (f) acceseaza pagina de Facebook Plimbaretul si urmareste toti pasii din Postul promotional, inauntrul perioadelor de timp indicate in articolul 3.1. din Regulament, conform indicatiilor din cadrul Postului promotional respectiv. Atentie! Persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 (paisprezece) ani impliniti si 18 (optsprezece) ani, neimpliniti pana la data inceperii Campaniei, pot participa la prezenta Campanie doar cu acordul explicit al parintelui sau al reprezentantului legal, acordat in mod expres pentru participarea la Campaniei a minorului cu varsta cuprinsa intre 14 (paisprezece) ani si 18 (optsprezece) ani neimpliniti la momentul inceperii Campaniei. Acordul explicit al parintelui sau al reprezentantului legal presupune redactarea si trimiterea catre Organizator a unei declaratii prin care este exprimat in mod neechivoc consimtamantul parintilor/reprezentantului legal cu privire la participarea la Campanie a minorului cu varsta cuprinsa intre 14 (paisprezece) ani impliniti si 18 (optsprezece) ani neimpliniti la momentul inceperii Campaniei, conform prezentului Regulament. Declaratia cuprinzand acordul explicit al parintilor sau al reprezentantului legal pentru participarea la Campanie a minorului cu varsta cuprinsa intre 14 (paisprezece) ani impliniti si 18 (optsprezece) ani neimpliniti se va trimite Organizatorului conform indicatiilor disponibile in cadrul paginii de Facebook Plimbaretul in momentul postarii comentariului de catre Participantul in cauza. Prevederile Sectiunii 10 din prezentul Regulament se aplica si cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale parintilor/reprezentantului legal incluse in acordul acestorea (respectiv, nume si prenume, calitatea fata de minorul Participant la Campanie). Aceste date vor fi prelucrate strict numai pentru documentarea indeplinirii cerintei legale privind acordul dat pentru participarea la Campanie a minorului cu varsta cuprinsa intre 14 (paisprezece) ani impliniti pana in ziua inceperii Campaniei si 18 (optsprezece) ani neimpliniti pana la data inceperii Campaniei.

4.2. De asemenea, nu pot participa la Campanie persoanele juridice sau asociatiile familiale.

4.3. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta si se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament precum si posibilitatea folosirii in scop publicitar a numelui si/sau imaginii Participantilor castigatori. Prin participarea la Campanie, Participantii accepta expres intrarea automata in baza de date a Organizatorului in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, atribuirii premiului, anuntarii castigatorilor si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de campanii promotionale.

4.4. Prin simpla participare la Campanie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea deliberarii, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii castigatorilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

SECTIUNEA 5. PARTICIPAREA LA CAMPANIE SI MECANISMUL ACESTEIA

5.1. In vederea participarii la Campanie, Participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

Pasul 1: Sa aprecieze (like) pagina de Facebook Plimbaretul;

Pasul 2. Participantul trebuie sa posteze cel putin un comentariu in postul promotional al uneia dintre pagini prin care sa eticheteze una sau mai multe persoane carora le-ar oferi un cadou , respectand instructiunile Organizatorului. Mai multe comentarii, in ambele posturi, reprezinta mai multe sanse de castig!

Pasul 3: Participantul trebuie sa aprecieze si sa distribuie public postul promoțional.

SECTIUNEA 6. PERIOADA PROMOTIONALA SI TRAGERILE LA SORTI

6.1. Se considera Perioada Promotionala intervalul de timp dintre ziua postarii nr. 1, respectiv 09 Mai 2021, ora 15:00:00, respectiv 01 Iunie 2021, ora 23:59:59.

6.2. Modalitatea de alegere a castigatorului consta in tragere la sorti electronica (folosind site-uri de generare castigatori concursuri Facebook) dintre toti Participantii care au comentat la posturile promotionale cu respectarea prezentului Regulament si a instructiunilor din Postul promotional, conform art. 7.2 din prezentul Regulament.

6.3. Anuntarea posibililor castigatori se va face in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la data selectarii Castigatorilor prin intermediul aplicatiei disponibile pe website-ul de generare castigatori , prin mentionarea acestora prin tag intr-un comentariu scris pe pagina de Facebook Plimbaretul.

6.4. Posibilii castigatori, anuntati conform articolului 6.3. trebuie sa trimita in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la momentul in care au fost anuntati despre calitatea de castigatori, un mesaj privat pe paginile de Facebook Plimbaretul cu datele lor personale constand in nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, precum si declaratia privind consimtamantul parintilor/reprezentatilor legali cu privire la participarea la Campanie, daca este cazul.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI SI ATRIBUIREA ACESTORA 7.1. Premiile Campaniei.

7.1.1. In cadrul Campaniei se acorda 1 cadou secret

7.1.2. In cadrul postului promotional vor fi extrasi 3 posibili castigatori si 3 (trei) rezerve pentru castigatori pe pagina de Facebook Plimbaretul.

7.1.3. Premiul pentru castigator este reprezentat de produse cu fara legatura cu calatoritul in valoare totala de 100 RON.

7.1.4. Valoare unitara estimativa pentru premiu+transport: 100 RON (TVA inclus).

7.1.5. Garantia aferenta Premiilor, indiferent de natura acesteia, precum si service-ul aferent nu se acorda de catre Organizator si nici de catre producatorii sau distribuitorii respectivelor produse.

7.1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba valoarea Premiilor in functie de ofertele aflate in curs de negociere, mentinand insa caracteristicile Premiilor. Toate schimbarile vor fi mentionate intr-un act aditional la prezentului Regulament Oficial care va fi adus de indata la cunostinta publicului prin intermediul modalitatilor prevazute in Sectiunea 1.

7.1.7. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii nu sunt transmisibile si nu pot fi inlocuite cu alte premii sau beneficii si nici nu pot fi convertite in sume de bani.

7.1.8. Daca Premiile nu poate fi acordate, ca urmare a nevalidarii castigatorilor sau a rezervelor, acestea vor ramane in proprietatea Organizatorului, fara a fi realocate.

7.1.9. Daca Participantii validati drept castigatori finali nu se prezinta pentru a ridica premiul, premiile vor ramane in proprietatea Organizatorului, fara a fi realocate.

7.1.10. Organizatorul va afisa castigatorii precum si premiile castigate in termen de 2 (doua) zile de la data validarii acestuia, pe pagina de Facebook Plimbaretul

7.2. Atribuirea premiilor Campaniei

7.2.1. In termen de maxim 2 (doua) zile de la incetarea postului promotional se va organiza cate o tragere la sorti electronica corespunzatoare fiecarui post promotional, in cadrul careia vor fi luate in considerare toate comentariile postate la Posturile promotional in perioadelor aferenta Posturilor promotionale, astfel cum acestea sunt redate in cadrul Sectiunii 3, din prezentul Regulament. Tragerile la sorti electronice, in numar total de 12 (doisprezece), vor fi organizate prin intermediul website-ului ce genereaza castigatori concursuri Facebook

7.2.2. Platforma web, spre exemplu www.random.org, este un instrument online de generare a unor numere aleatorii pe baza unor date introduse de catre Organizator.

7.2.3. Toti Participantii care au comentat la Posturile promotionale conform mecanismului specificat in Posturile promotionale si cu respectarea tuturor conditiilor indicate in prezentul Regulament vor intra in tragerea la sorti organizata prin intermediul website-ului folosit.

7.2.4. Organizatorul va introduce in cadrul aplicatiei folosite numele utilizatorilor de Facebook vizibile in comentariila postul promotional, acestea urmand a fi utilizate in cadrul aplicatiei cu consecinta generarii finale a numelor userilor corespunzatoare celor 3 (trei) castigatori aferenti fiecarei extrageri precum si a numelor utilizatorilor corespunzatoare Participantilor desemnati drept rezerve.

7.2.5. In cadrul tragerilor la sorti se vor extrage cate 3 ( trei) castigatori si 3 (trei) rezerve corespunzatoare fiecarui post promotional in parte.

7.2.6. Organizatorul nu va fi tinut responsabil pentru situatia in care intervalele de timp stabilite in prezentul Regulament pentru organizarea efectiva a evenimentelor de tragere la sorti si, respectiv, a anuntarii castigatorilor, nu vor putea fi respectate ca urmare a unor evenimente ce exced vointei si controlului Organizatorului, cum ar fi deficiente tehnice intregistrate la nivelul platformei de generare castigatori concurs.

7.2.7. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi anuntati printr-un comentariu in cadrul Postului promotional.

7.2.8. In cazul in care Organizatorul nu primeste un mesaj privat pe pagina de Facebook Plimbaretul de la Participantii desemnati castigatori,  cu datele de validare mentionate la 6.4., in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) ore de la data la care Participantii desemnati castigatori au fost anuntati pe paginile de Facebook, Participantii posibil castigatori vor fi invalidati.

7.2.9. Pentru a fi declarat Castigator al Premiului, Participantul Castigator trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile impuse de prezentul Regulament.

7.2.10. Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate in art 7.1. In cazul in care niciuna dintre rezervele nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in proprietatea Organizatorului.

7.3. Intrarea in posesia premiilor Campaniei

7.3.1. Premiile vor fi ridicate in termen de maxim 30 zile din momentul validarii.

7.3.2. Daca ulterior validarii Participantului drept castigator al unui Premiu, Organizatorul nu poate preda Premiul deoarece Participantul castigator nu poate fi gasit, premiul va fi pastrat de catre organizator.

7.3.3. Organizatorul va desemna castigator una dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora, in situatia in care Participantul castigator (i) nu indeplineste conditiile de atribuire a Premiului, asa cum acestea sunt stipulate in prezentul Regulament,(ii) nu indeplineste formalitatile cerute de Organizator si prevazute in prezentul Regulament sau (iii) refuza, in scris, primirea Premiului. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile necesare pentru a beneficia de Premiu, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda Premiul. Premiile neacordate raman in proprietatea Organizatorului.

7.3.4. Organizatorul va informa rezervele, in ordinea in care acestea au fost extrase, despre desemnarea lor drept castigatori ai Campaniei, printr-un comentariu la Postul Promotional. Rezerva desemnata castigatoare va comunica Organizatorului in termen de 24 (douazecisipatru) ore de la data la care a fost anuntata pe prin mesaj privat pe pagina de Facebook Plimbaretul,  datele personale mentionate la 6.4. si va transmite Organizatorului, daca este cazul, declaratia privind consimtamantul parintilor/reprezentatilor legali cu privire la participarea la Campanie.

7.3.5. In termen de 10 (zece) zile de la data validarii tuturor castigatorilor, Organizatorul va afisa pe pagina de Facebook Plimbaretul castigatorii precum si premiile acordate.

SECTIUNEA 8: TAXE SI IMPOZITE

8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa plateasca impozitul datorat pentru veniturile corespunzatoare Premiului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare privind impozitul pe venit.

8.2. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, in masura in care astfel de costuri exista, acestea fiind exclusiv in sarcina Participantului castigator.

SECTIUNEA 9: RESPONSABILITATE

9.1. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate privind:

(a) corectitudinea si caracterul complet al datelor personale furnizate de catre Participanti;

(b) detinerea sau proprietatea asupra Produselor Participante de catre Participantii desemnati castigatori;

(c) imposibilitatea participarii la Campanie, pierderile de informatii sau intarzierile inscrierilor generate de cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice cauzate de furnizorii de internet, de telefonie mobila, servicii de curierat etc.;

(d) imposibilitatea Participantului desemnat castigator si/sau a reprezentantului legal al acestuia (dupa caz) de a intra in posesia premiului din diverse motive neimputabile Organizatorului sau persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda;

(e) toate prejudiciile suferite de catre orice participant desemnat castigator si/sau de catre reprezentantul legal al acestuia (dupa caz) in legatura cu premiul castigat;

(f) calitatea sau viciile ascunse sau aparente ale premiilor acordate in aceasta Campanie. Producatorul fiecarui produs oferit ca premiu in cadrul acestei Campanii va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie;

(g) intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii de servicii postale etc.;

(h) premiile expediate prin posta/alta companie de curierat care nu ajung la destinatie sau ajung in stare deteriorata, din cauza functionarii necorespunzatoare a acestora, din cauza comunicarii eronate a adresei postale de catre Participantul desemnat castigator sau din alte cauze neimputabile Organizatorului sau persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda .

(i) probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a Participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care acceseaza Site-ul Campaniei, incapacitatea participantului de a lucra pe calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in Campanie, din motive ce nu tin de Organizator.

9.2. Toti participantii la Campanie recunosc si sunt de acord ca Facebook nu va fi tinut raspunzator pentru niciun prejudiciu suferit de catre participanti ca urmare a participarii la Campanie.

SECTIUNEA 10: PROTECTIA DATELOR PERSONALE

10.1. Organizatorul, direct si/sau prin Agentia imputernicita in vederea desfasurarii Campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu Legea 677/2001

10.2. Prin inscrierea la Campanie Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, inclusiv cu privire la prelucrarea datelor lor prin includerea in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii organizarii Campaniei, extragerii, validarii, atribuirii premiului, anuntarii castigatorilor, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si/sau imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia.

10.3. Organizatorul se obliga sa asigure colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in legatura cu Participantii numai in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

10.4. Accesarea si inregistrarea in cadrul Campaniei echivaleaza cu exprimarea acordului de catre Participanti in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal (respectiv, numele si prenumele, adresa de email, numar de telefon, varsta, imagine). Numai in masura strict necesara pentru indeplinirea obligatiilor legale in domeniul fiscal, Organizatorul poate solicita seria si numarul actului de identitate si codul numeric personal apartiand catigatorilor Campaniei.

10.5. Organizatorul se obliga sa le respecte Participantilor drepturile prevazute de lege si va utiliza baza de date pentru scopurile indicate mai sus si pentru a realiza rapoarte statistice. Astfel, Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, sunt instiintate prin prezentul Regulament si vor fi instiintate permanent asupra drepturilor pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

10.6. Datele personale ale participantilor vor fi stocate pe server-ul Organizatorului si vor putea fi transmise partenerilor contractuali ai acestuia care asista in organizarea Campaniei (care vor prelucra datele conform instructiunilor Organizatorului) si realizarii celorlalte scopuri mentionate mai sus, companiilor din acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente, conform prevederilor legale in vigoare, si publicului (in ceea ce priveste castigatorii). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal in alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex., altor companii din acelasi grup).

10.7. La cererea scrisa a Participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta din urma se obliga (i) sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;(ii) sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii; (iii) sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este adresa Organizatorului, respectiv: Plimbaretul@yahoo.com.

10.8. In masura in care este dat “tag” (i.e. etichetare), unei persoane conform prezentului Regulament, Participantii confirma ca au informat persoana respectiva ca datele sale sunt folosite in scop de inscriere in cadrul Campaniei si cu privire la modul in care vor fi prelucrate datele lor (informare ce va include toate aspectele prezentate in prezenta Sectiune) si au obtinut acordul persoanei respective pentru aceasta operatiune. Participantii au obligatia de a informa persoanele mai sus mentionate cu privire la continutul prezentei sectiuni, in particular in ceea ce priveste drepturile de care se bucura cu privire la prelucrarea datelor lor si entitatile carora aceste date le pot fi dezvaluite in contextul Campaniei.

10.9. Prezenta sectiune se aplica si prelucrarii datelor cu caracter personal ale parintilor sau reprezentantilor Participantilor minori cu varsta intre 14 (paisprezece) si 18 (optsprezece) ani, strict pentru colectarea si dovedirea acordului parintilor sau reprezentantilor legali privind participarea minorilor la prezenta Campanie. Participantii au obligatia de a informa persoanele mai sus mentionate cu privire la continutul prezentei Sectiuni, in particular in ceea ce priveste drepturile de care se bucura cu privire la prelucrarea datelor lor si entitatile carora aceste date le pot fi dezvaluite in contextul Campaniei.

10.10. In cazul oricaror intrebari cu privire la prelucrarea datelor personale sau in vederea exercitarii oricaruia dintre drepturile mentionate mai sus, persoana vizata va transmite o cerere scrisa, datata si semnata la coordonatele de contact indicate in Sectiunea 14 (Detalii de contact) de mai jos. Atentie! Prin inscrierea in prezenta Campanie, persoana vizata respectiva isi exprima in mod expres si neechivoc consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale mai sus mentionate de catre Organizator potrivit prezentului Regulament.

SECTIUNEA 11: LITIGII

11.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

SECTIUNEA 12: INTRERUPEREA CAMPANIEI

12.1. Campania poate fi intrerupta, fara drept de compensare sau despagubiri, in caz de forta majora, caz fortuit, alte evenimente care determina o imposibilitate de executare, in alte cazuri prevazute de lege, precum si printr-o decizie unilaterala a Organizatorului. Intreruperea Campaniei se va aduce de indata la cunostinta publicului conform Sectiunii 1 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 13: PUBLICITATE

13.1. Prin inscrierea la Campanie, Participantii sunt de acord ca, in masura in care vor castiga, sa participe, fara remunerare sau cost din partea Organizatorului, la orice forma rezonabila de publicitate post-Campanie in legatura cu Campania si evenimentele conexe. Aceasta poate include utilizarea numelui Participantilor, a imaginii acestora si a celorlalte date personale furnizate de catre Participanti. In considerarea premiului castigat Participantul acorda Organizatorului dreptul de a folosi imaginea sa in scopul promovarii Campaniei si bauturilor racoritoare produse si distribuite de Organizator.

13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza admiterea la oricare dintre evenimentele organizate de acesta in vederea promovarii Campaniei, a oricarui Participant castigator sau invitati ai acestora in mod discretionar, fara a fi nevoiti sa justifice acest refuz si fara sa isi asume vreo raspundere in legatura cu orice astfel de neadmitere la orice astfel de eveniment. In toate cazurile, Participantul castigator si invitatii acestora confirma ca participa pe propriul lor risc la astfel de evenimente si se obliga fiecare in parte sa respecte regulile postate ale evenimentului respectiv, precum si instructiunile Organizatorului.

SECTIUNEA 14: DETALII DE CONTACT

14.1. Pentru informatii suplimentare privind Campania, prezentul Regulament, aspecte legate de prelucrare a datelor cu caracter personal si exercitarea drepturilor persoanelor vizate, respectiv pentru alte comunicari cu Organizatorul, de exemplu, reclamatii, corespondenta cu privire la Premii si altele, va rugam utilizati urmatoarele detalii de contact: Stefan Catalin BELU – Administrator pagina, adresa email: contact@plimbaretul.ro.

Lasa un comentariu